استاندارد گریدی که ما استفاده می کنیم، چگونه است؟

جدول گرید اجناس کارکرده


لپ تاپ یا گوشی های که نو یا در حد نو هستند
A+
لپ تاپ یا گوشی های بی عیب، ولی کارکرده
A
لپ تاپ یا گوشی هایی که خط و خش یا خوردگی جزیی دارند
 B+
لپ تاپ یا گوشی هایی که خط و خش و یا خوردگی مشهود و زیادی داشته باشند
B
لپ تاپ یا گوشی هایی که کاستومایز(سفارشی)  یا تعمیر شده اند و بدنه تمیزی دارند
C+
لپ تاپ یا گوشی هایی که کاستومایز(سفارشی) یا تعمیر شده اند و بدنه آنها خط و خش و خوردگی جزیی دارد
C
لپ تاپ یا گوشی هایی که کاستومایز (سفارشی) یا تعمیر شده اند و بدنه آنها خط و خش و خوردگی گسترده دارد
D+
لپ تاپ یا گوشی هایی که کاستومایز(سفارشی) یا تعمیر شده اند و اما از نظر ظاهری وضع جالبی ندارند
D
موردی برای نمایش وجود ندارد.